Pædagogisk læreplan

 

Barnets alsidige personlige udvikling.

 

Børn har brug for at udfolde sig som selvstændige, stærke og alsidige personer, der selv kan tage initiativer. Børn udvikles når de har mulighed for at forfølge små ideer, skabe egne projekter i et stimulerende miljø, der inspirerer til leg, fantasi, nysgerrig, kreativitet og hvor der samtidig er plads til ro og fordybelse. Derudover er det væsentligt, at børn oplever at de er værdifulde deltagere i et socialt og kulturelt fællesskab, hvor de anerkendes for deres indsats og som den person de er.  

 

 

 

MÅL.

Det betyder at børnene:

-                      styrkes i en positiv selvopfattelse og selvværd.

-                      udvikles og støttes i selvstændighed og tro på egne evner.

-           føler sig som en del af et fællesskab, kan skabe tilknytning og kontakt til andre.

 

Succeskriterier.

At børnene:

       -    tror på sig selv og egne muligheder.

       -    er gode legekammerater, lærer at samarbejde, viser omsorg for hinanden og                      forstår at knytte venskaber.

       -    er med i en social sammenhæng med andre børn og voksne som gør verden stor, sjov, underlig og spændende.

       -    kan fordybe sig, tage initiativ og byde ind med noget i leg.

 

Handleplan.

 

       -    at skabe rum og plads til at lege, udforske og afprøve.

       -    at hjælpe og støtte børnene i at mestre konflikter.

       -    at se og udnytte børnenes stærke sider.

       -    at nysgerrighed og fantasi understøttes.

 

Voksenrollen.

At børnene møder voksne som:

-                      respekterer det enkelte barn og som samtidig forstår at få barnet til være en del af et fællesskab.

-                      har forståelse for forskelligheder og det særlige ved at være barn.

-                      kan være nærværende, fordybe sig og have blik for helheden.

-                      bekræfter positiv adfærd og støtter barnet i sin udvikling.

-                      er bevidste om at vi er rollemodeller.

-                      kan skabe en god stemning og fællesskabsfølelse.

 

 

 

 

Dokumentation og evaluering.

-    Marte Meo og Iagttagelser og fortælling, som redskab til refleksion på stuemøder, p-møder og forældresamtaler.

-    Hvert barn får et hjerte med 3 kvaliteter som kendetegner det særlige ved netop dem, fra   dels vuggestue – og børnehavetiden.

-    Logbøger/notater vedrørende pædagogiske overvejelser.

-  Udstillinger: tegninger, foto og indsamlet materiale fra diverse projekter og hverdags-situationer.

 

 

 

 

 

Sociale kompetencer

Børn har brug for anerkendelse og at de respekteres som de personer de er, samt at de oplever betydningen af at være med i et fællesskab, hvor relationen til både voksne og børn er præget at tryghed og tillid, med mulighed for at skabe gode venskaber. Børnene opmuntres til at vise hensyn/omsorg for og have respekt for forskellighed.  De inddrages og støttes i at kunne løse opgaver, at samarbejde og hjælpe hinanden, samt give udtryk for selv at have brug for hjælp.  

 

Mål.

Det betyder at børnene:

-                      er medskabere i et fællesskab, hvori de kan føle sig værdifulde. 

-                      styrkes i at sætte grænser for sig selv, blive opmærksom på egne stærke/svage sider og tro på sig selv.

-                      lærer hinanden at kende og oplever at alle er en del af fællesskabet.

-                      har mulighed for at give udtryk for følelser og behov, samt udvikle forståelse for andre.

 

Succeskriterier.

At børnene:

 

-                       kan tilsidesætte egne behov, hjælpe andre og samtidig være nysgerrig, udforskende i samarbejdet med andre.

-                      lærer at løse opgaver og være kreativ sammen med andre.

-                      kan lytte, vente på tur og prøve at indleve sig i andre.

-                      kan skabe tilknytning og venskaber.

 

 

Handleplan.

 

-                      at skabe legegrupper, så børn kan indgå i lege, men samtidig skabe mulighed    for at børn kan lege alene og uden voksen overvågning.

-                      at børn lærer hvordan konflikter kan takles.

-                      at skabe et fællesskab, hvori børnene kan støtte hinanden og opmuntres til at turde udfolde og udfordre egne evner.

 

Voksenrollen.

-                      at børnene oplever nærværende, tillids/trygheds skabende voksne, der støtter  dem i de sociale relationer med de andre børn.

       -    at børnene styrkes i at sætte grænser for sig selv, blive opmærksom på egne stærke/svage sider og tro på sig selv.

-                      at voksne er forstående overfor børneperspektivet og møder børnene med empati og omsorg.

-                      Ja-cirkler og at bekræfte ønskværdig affærd, er nøgleord i anerkendende relationer.

-                      at være bevidst om egne sociale kompetencer og evne til at skabe et fællesskab.

 

Dokumentation og evaluering.

-     Marte Meo og Iagttagelser og fortælling, som redskab til refleksion på stuemøder, p-møder og forældresamtaler.

-    Logbøger/notater vedrørende pædagogiske overvejelser.

-    Udstillinger: tegning, foto og indsamlet materiale fra diverse projekter og hverdagssituationer.

 

 

Krop og bevægelse

Børn har behov for kunne tilegne sig mange sansemæssige og bevægelsesmæssige indtryk, som udvikler deres kropsbevidsthed.. Børn skal have mulighed for at udvikle kroppens grundlæggende funktioner, og støttes i forståelse og respekt for egen og andres kropslighed. Den fysiske sundhed styrkes med fokus på ernæring, hygiejne og bevægelse. Ved at styrke børns motoriske udvikling styrkes deres forudsætninger for at udvikle sig.

 

Mål.

Det betyder at børnene:

-        møder mangfoldige bevægelsesudfordringer i dagligdagen.

-        får muligheder for at udvikle motoriske kompetencer, styrke udholdenhed og  bevægelighed.

-         udvikler sunde kostvaner.

-         får øje på egen krop og dens muligheder gennem bevægelses- og sansemæssige oplevelser i dagligdagen.

 

Succeskriterier.

 At børnene:

-    har kendskab og forståelse for egen krop.

-    har mulighed for at udfordre, udfolde og udforske sig selv motorisk.

-    har forståelse og respekt for egne og andres kropslige udtryk og reaktioner.

-    kan sætte egne kropslige grænser og respektere andres grænser.

-    styrker udholdenhed og glæden ved at bevæge sig.

 

Handleplan.

-                      skabe plads og rum til fysiske aktiviteter, indrette institutionen så der er mulighed for at have stille lege og vilde motorisk udfordrende lege.

-                      tilbyde aktiviteter, hvor der bruges forskellige redskaber og materialer.

-                      tilbyde aktiviteter, som styrker sanserne, rytme og bevægelse. Sanseleg og cykelture. Rytmik og afslapning.

-                      kostpolitik, tilbyde sunde madvaner.  

 

Voksenrollen.

      At voksne:

-                      udviser opmærksomhed og støtte til fysisk udfoldelse.

-                      sætter rammerne for udfoldelse, så børnene udfordres og bliver sikker på egne evner og muligheder.

-                      støtter og opmuntrer til bevægelse, krops-og sanselighed.

 

Dokumentation og evalering.

-     Marte Meo og Iagttagelser og fortælling, som redskab til refleksion på stuemøder, p-møder og forældresamtaler.

-     Logbøger/notater vedrørende pædagogiske overvejelser.

-     Udstillinger: tegning, foto og indsamlet materiale fra diverse projekter og hverdagssituationer.

-    Feedback fra skolen – om motorisk gode og bevæge-glade børn fra Hallandsparken.

 

 

 

 

Sprog og sproglige kompetencer

Børn udtrykker sig og kommunikere på mangfoldige måder, den sproglige udvikling styrkes gennem daglige aktiviteter. Børns nysgerrighed støttes så de udvikler interesse for at udtrykke sig verbalt og udfordres til sproglig kreativitet, så de opdager sprogets mange facetter.  

 

Mål.

Det betyder at børnene:

    

-                      udvikler et nuanceret ordforråd.

-                      styrkes i at udtrykke følelser og behov gennem sproget.

-                       nysgerrighed støttes så de udvikler interesse for det skriftlige sprog med dets symboler, tegn, bogstaver og tal.

-                      støttes i at tilegne sig strategier i forhold til at bruge sproget til at skabe kontakt og forståelse.

-                      oplever en sammenhæng mellem kropssprog, mimik og det talte sprog.

 

Succeskriterier.

At børnene:

-                      udvikler evnen til at bruge sproget, så det passer i forskellige situationer.

-                      bruger dialog frem for voldelige konfliktløsninger.

-                      kan kommunikere og give udtryk for følelser og behov.

 

Handleplan.

-                      tale med børnene - sætte ord på handlinger, begreber, følelser, udvide ordforråd/forståelse og øve mundmotorikken.

-                      tilbyde højtlæsning specielt for de børn der ikke for læst dansk op derhjemme.

-                      sprogstimulering til børn med vanskeligheder.

-                      leg med sprog, synge, læse, fortælle, rim og remser.

 

 

Voksenrollen.

      At voksne:

-           giver støtte til at sætter ord og begreber på det, der foregår i hverdagen.

-     støtter børnene i at udvikle et varieret og korrekt sprog.

-     er kompetente sprogbrugere, som giver børnene mulighed for at udtrykke sig.

-     skaber mulighed for at eksperimentere med forskellige kommunikations- og udtryksformer.

 

 

Dokumentation og evaluering.

-     Marte Meo og Iagttagelser og fortælling, som redskab til refleksion på stuemøder, p-møder og forældresamtaler.

-    Logbøger/notater vedrørende pædagogiske overvejelser.

-   Udstillinger: tegning, foto og indsamlet materiale fra diverse projekter og hverdagssituationer.

-    børnenes fortællinger og sprogbrug nedskrives.

 

 

 

 

Natur og naturfænomener.

Børn får mulighed får at møde naturen, som ”det tredje rum”, hvori verden kan udforskes og der kan gøres erfaringer med naturfænomener. Et rum, hvor der også er mulighed for vilde og stille aktiviteter, leg og fantasi. For vuggestuebørnene handler det meget om sansning og oplevelser. For børnehavebørnene drejer det sig om forståelse og respekt for naturen og dens fænomener. Fælles er at naturoplevelserne kan skabe grundlag for interesse, respekt og ansvar for naturen.

 

Mål.

Det betyder at børnene:

-                      oplever glæde ved at færdes naturen.

-                      får erfaring med årsag, virkning og sammenhænge i naturen.

-                      udforsker naturen og møder engagerende voksne som er vidende i forhold til børnenes egne eksperimenterende aktiviteter og lege i naturen.

-                      får udviklet deres evner til at bygge, skabe og konstruere ved hjælp naturens forskelli-

            ge materialer og teknikker

-                      forundres, overraskes og udfordres gennem leg, samtale med voksne, oplever at naturen er større en selv.

 

Succeskriterier.

At børnene:

-                      bliver stimuleret både motorisk og mentalt ved af færdes i naturen og ved af gøre erfaringer med naturfænomenerne.

-                      udviser nysgerrighed og kan forundres overfor naturen.

-                      lærer at færdes i naturen på en respektfuld måde.

-                      oplever naturen som kilde til æstetiske oplevelser og som et sted hvor fantasien kan

            udfolde sig.

 

Handleplan.

-                      vi tager på varierende og eksperimenterende ture ud i naturen. Opdager naturen i det nære, inde og ude på legepladsen.

-                      bringer naturen indenfor.

-                      deltager i arrangementer som f.eks. affalds-ugen, hvor vi har fokus på ansvar og respekt for naturen.

-                      forundres med børnene overfor naturen og dens fænomener. ”Hvad er der indeni en gren og hvor tynd skal den være før den knækker.”

 

Voksenrollen.

      At voksne:

-                      viser glæde, interesse og ansvarlighed for natur og miljø i hverdagen.

-                      kan forundres sammen med børnene, som kan gøre svære og abstrakte spørgsmål og gøremål forståelige og håndgribelige.

-                      viser engagement og er interesseret i at planlægge oplevelser/læring med udgangs-punkt i naturen, samt kunne gribe det spontane og det som børnene byder ind med.

 

Dokumentation og evaluering.

-     Marte Meo og Iagttagelser og fortælling, som redskab til refleksion på stuemøder, p-møder og forældresamtaler.

-    Logbøger/notater vedrørende pædagogiske overvejelser.

-    Udstillinger med indsamlet materiale, som er oplevet og set – et ”museum”, tegninger, foto med fokus på det udvalgte emne.

-    Iagttagelser og fortællinger nedskrives og kan bruges som kommentarer til foto.

-     børnenes fortællinger/oplevelser formidles evt. ved hjælp af video.

 

 

Kulturelle udtryksformer og værdier

Børn har brug for at opleve og afprøve sig selv gennem et bredt spekter af kulturelle udtryksformer, samtidig med at de får en grundlæggende opfattelse af egne kulturelle rødder. Gennem oplevelser inspireres til at lege, omforme og eksperimentere med forskellige udtryksformer og opdage mangfoldighed indenfor andre kulturer herunder vaner og livsvilkår.  

 

 

Mål.

Det betyder at børnene:

-                      opnår kendskab til andre måder at leve på og andre værdier.

-                      er nysgerrige og tolerante overfor det der er anderledes.

-                      møder og selv kan være formidlere af andre udtryksformer – musik, drama og kunst.

-                      får kendskab til omgangsform og til de kulturelle normer vi har i institutionen.

 

Succeskriterier.

At børnene:

-                      oplever at være med i et kulturelt fællesskab og indblik i at der er andre som har en anden måde at leve på.

-                      opnår forståelse for de rammer og regelsæt der er gældende hos os.

 

 

Handleplan.

-                      synliggøre og være bevidste om den daglige omgangsform og tone. Hvordan snakker vi med hinanden? Hvordan opfører vi os overfor hinanden?

-                      plads til forskellighed og rummelighed overfor hinanden

-                      kunst og kultur er en naturlig del af den pædagogiske praksis.

-                      at børnene har adgang til materialer, der stimulerer skaberglæden og fantasien

-                      kunstneriske, såvel som kulturelle arrangementer opleves både i institutionen , i

            arrangementer i kommunen, på museer o.l. Blandt andet teater og musik.

-                      at der skabes traditioner.

 

Voksenrollen.

      At voksne:

-                      aktivt kan være formidler af kunst og kultur.

-                      er åbne, fordomsfrie og rummelige overfor andre kulturer og livsformer.

-                       er bevidste om  sin egen rolle som kulturformidler og medskaber at omgangsformen i institutionen.

 

Dokumentation og evaluering.

-                      Teater, drama og musik dels som tilskuere og ved at vi selv er aktørerne.

-                      Udstillinger: tegning, foto og indsamlet materiale fra diverse projekter og hverdags-situationer.

-                      Logbøger og iagttagelser, som redskab til refleksioner.

-                      Gør vi det – vi tror vi gør!