Skip til hoved indholdet
  Hjem Forældresamarbejde

Forældresamarbejde

Samarbejde, bestyrelse og kontaktforældre.

Et godt forældresamarbejde har fokus på at styrke både barnets trivsel og barnets læring. Her kan I læse lidt mere om, hvordan vi samarbejder med jer forældre om jeres barn og børnegruppens trivsel, udvikling og læring i børnefællesskabet.

Sådan samarbejder vi med forældrene

Høje-Taastrup Kommune har valgt at dele sine daginstitutioner op i klynger, som hver består af cirka tre institutioner.

Vi er en del af Klynge C, der udover Hallandsparken også består af daginstitutionerne Bakketoppen og Lunden.

Forældresamarbejde – Samarbejde, bestyrelse og kontaktforældre

Som forældre til barn i Hallandsparken er du sikret indflydelse i dit barns hverdag gennem forældrebestyrelsen. Hallandsparken har fælles forældrebestyrelse med de to nærliggende institutioner i Klynge C -  Bakketoppen og Lunden.

Bestyrelsen arbejder med mange forskellige elementer af dagtilbuddets drift og udvikling. I forhold til dagtilbuddets drift handler det blandt andet om principper for anvendelse af budgetrammen og valg om kommunal frokostordning.

Desuden behandles emner som pædagogisk udvikling - helt konkret er forældrebestyrelsen involveret i udarbejdelse af, opfølgning på og evaluering af pædagogiske læreplaner.

Forældrebestyrelsen består af et flertal af 7-9 forældre og 2 suppleanter valgt af og blandt den samlede forældregruppe i klyngen. Desuden sidder der en medarbejderrepræsentant og en klyngeleder, der deltager som sekretær for bestyrelsen, og som er uden stemmeret.

Valget afholdes hvert år i 2. kvartal, og man vælges for 2 år.

Eksempler på forældrebestyrelsens opgaver

Bestyrelsen beskæftiger sig med overordnede og principielle spørgsmål og kan for eksempel ikke behandle personsager. Alle har tavshedspligt både under og efter repræsentation i forældrebestyrelsen.

 • Inddragelse i udarbejdelse af, opfølgning på og evaluering af den pædagogiske læreplan
 • Fastlæggelse af principper for anvendelsen af direkte børnerelaterede udgifter. Klyngeleder har det endelige økonomiske ansvar.
 • Indstillingsret og ret til at deltage ved ansættelsen af ledere og personale.
 • Inddragelse i dagtilbuddets samarbejde med lokalsamfundet som grundlag for at styrke det pædagogiske læringsmiljø i dagtilbuddet.
 • Inddragelse i dagtilbuddets arbejde med gode overgange mellem dagtilbud og mellem dagtilbud og skole.
 • Gemmeføre et eventuelt demokratisk fravalg et kommunalt frokostmåltid efter dagtilbudslovens §16b med udgangspunkt i kommunens principper for valg om frokostordning.
 • Fastsættelse af principper for samarbejdet mellem dagtilbud og hjem.
 • Fastsættelse af principper for dagtilbuddets øvrige daglige virke. Nedenstående er eksempler og er ikke udtømmende:
  * Hente- og afleveringstider
  * Dagtilbud/hjem-samtaler
  * Forældrenes afholdelse af ferie med deres barn
  * Inddragelse af forældre i børns læring
  * Forældreinvolvering generelt gennem specifikke tiltag
  * Øvrige principper, der er relevante for dagtilbuddets virke og som ikke ligger ud over forældrebestyrelsens kompetencer givet ved dagtilbudsloven.
 • Høringsret, herunder ret til at udtale sig og stille forslag til kommunalbestyrelsen om alle spørgsmål, der vedrører det enkelte dagtilbud.
 • Skal afgive udtalelses om alle spørgsmål, som kommunalbestyrelsen forelægger dem.

Den bedste trivsel for et barn opnås ved, at barnets primære personer samarbejder. Derfor sætter vi samarbejdet med jer i højsædet. Vi vil rigtig gerne fortælle jer om barnets stjernstunder og taler også med jer, hvis vi oplever udfordringer for barnet i hverdagen.

Når ”vi” (forældre/pædagoger) deler viden, er det med til at give jeres barn en sammenhængende hverdag. Vi anerkender, at I som forældre er en stor ressource. I kender jeres barn bedst, og vi ønsker at vide så meget som muligt omkring jeres barn. På den måde kan vi bedst imødekomme jeres barns behov, og vi har erfaret, at det skaber det bedste grundlag for et stærkt forældresamarbejde.

Det er vigtigt for os, at I har en god fornemmelse af jeres barns dagligdag. I dagligdagen vægter vi primært information om, hvordan barnet har haft det.

I Høje-Taastrup Kommune anvender vi Rambøll Dialog, som er et databaseret og fælles redskab for personale og forældre, til at understøtte den gode forældresamtale om jeres barns trivsel, læring og udvikling. 

Det foregår ved, at I før en samtale om jeres barn inviteres til at besvare et spørgeskema, som I får tilsendt som et link i en mail.

Der er spørgsmål om jeres vurdering af jeres barns kompetencer ud fra:

 • Sprog
 • Krop og bevægelse - Sociale kompetencer
 • Personlige kompetencer
 • Kulturelle udtryksformer og værdier
 • Natur og naturfænomener

Der er også spørgsmål om jeres vurdering af jeres barns generelle trivsel og sundhed, samt jeres vurdering af det pædagogiske miljø i Hallandsparken.

Skemaet er udformet, så det følger et barns almindelige udvikling. Spørgsmålene ændrer sig derfor i takt med, at barnet bliver ældre. Der vil være en årlig samtale om jeres barn, der tager udgangspunkt i jeres svar og personalets svar på de samme spørgsmål.

SprogTrappen er et andet pædagogisk redskab, som anvendes i Høje-Taastrup Kommunes dagtilbud. Redskabet vurderer jeres barns sproglige udvikling indtil, det har nået et niveau, der svarer til 38 måneder. SprogTrappen udarbejdes af pædagogisk personale, og resultaterne deles med jer til en forældresamtale. Ud fra resultaterne i SprogTrappen taler vi sammen om fokuspunkter og indsatser i forhold til jeres barns status.

Når jeres barn fylder fem år, foretager vi desuden en obligatorisk sprogvurdering, der vurderer jeres barns sproglige forudsætninger for at lære at læse. Denne vurdering overleverer vi sammen med jer til jeres barns kommende SFO og skole.

Punktet er under udarbejdelse. Vi glæder os til snarest at kunne fortælle mere.

Daginstitution Hallandsparken
Hallandsparken 1
2630 Taastrup

Telefon: 43 35 34 50

Pædagogisk leder: Morten Permin
E-mail: mortenpe@htk.dk

Klyngeleder: Helle Lundstein
E-mail: HelleLu@htk.dk

Mandag - torsdag:
Klokken 06.30 - 17.00

Fredag:
Klokken 06.30 - 16.30

Lukkedage